Driver du företag som elektriker? - Kontakta oss så marknadsför vi ditt företag!

Elektriker i Stockholm – El och belysning i hem och företag

Detta gör en elektriker

Här på elektriker i Stockholm kan alla läsa om vad denna yrkesman med utbildning och behörighet för allt rörande el i hem och på företag verkligen gör. En person som jobbar med el är den som kallas för elektriker och har i grunden en utbildning som ger denne tillstånd enligt lag, s.k. behörighet att utföra olika arbeten rörande installationer, reparationer och utbyggnad av elen i hem och på företag. Att jobba som elektriker i Stockholm är naturligtvis det som är mest krävande och det som innehåller alla de olika arbetsmoment som en person som jobbar med el kan råka på. Nedan följer några av de olika typer av arbete som en elektriker i Stockholm kan utföra.

  • Felsökning av kablar m.m.: Ibland händer det något med alla de olika kablar och ledningar som finns i hemmet eller på företaget. I det fallet kommer detta fel att behöva lokaliseras. Detta utförs genom något som kallas för felsökning och detta är något som alla elektriker i Stockholm kan och snabbt kan lösa det fel eller problem som uppstått.
  • Jordning och jordfelsbrytare: Något som är mycket viktigt är att vara den som skyddar sig mot överslag och farliga toppar inom spänning och ström rörande allt som har med el att göra. En elektriker kommer alltid att vara den som kan skydda barn och vuxna med de rätta elinstallationerna som innehåller jordning och eventuella jordfelsbrytare då detta anses vara nödvändigt för säker el i hemmet och på företaget.
  • El-central – Installation och expansion: En el-central är något som finns på alla företag och i alla hem. Just denna del inom elektricitet är den som bara får bytas ut, installeras eller expanderas av en behörig elektriker. Dessa arbeten inom det elektriska är ibland mycket avancerade och kräver kunskapen om ritningsläsning samtidigt som kännedomen om säkerhet vid arbeten med el måste finnas.
  • Elmätare – Installation: En elmätare är det första som sitter i en installation av el på ett företag eller i ett hem. Ibland kan det också vara så att det finns flera elmätare då det handlar om en stor yta, eller separata ytor som ska täckas med ett fungerande el-nät. Denna installation får endast utföras av behörig och utbildad personal, vilket gör att detta är ett jobba för en elektriker i Stockholm.
  • Reparation – Ledningar och uttag: Eftersom de som har utbildning och behörighet inom el jobbar med de flesta förekommande typer av arbeten inom detta område, så kommer också reparation, och utbyte, av kablar samt ledningar och uttag vara ett jobb för en elektriker. Här får dock alla utföra dessa jobb på egen hand i hemmet, men det krävs nödig kännedom och arbetet måste alltid godkännas av och kopplas in till befintlig el av en behörig elektriker.
  • Reparation – Värmepannor och Elradiatorer: Då det gäller bergvärmepump, värmepannor och elradiatorer så är detta också ett område för den elektriker som jobbar i Stockholm eller på en annan plats i Sverige. Inom detta område kommer det alltid att behövas en behörig och utbildad person med stor kunskap och erfarenhet av denna utrustning.
  • Reparation/Installation – Belysning och ljuskällor: Något som de flesta ser som det enklaste inom el och elektricitet kommer förmodligen att vara reparation och eventuell installation av belysning och olika ljuskällor. Här kommer det ju bara att vara en kontakt i väggen eller att byta en lampa som gått sönder. De gånger som det behövs en elektriker till detta är dock när det gäller fasta installationer samt en installation eller reparation av belysning på företag.

Som syns ovan så är det mycket som en elektriker i Stockholm kan användas till, och detta är enbart ett axplock av alla de olika arbeten och uppgifter som en behörig person, med ett företag i ryggen, som anlitas för elektriska arbeten kan utföra. Att tänka på är också att den som alltid tar hjälp av en elektriker i Stockholm, alltid kommer att vara den som skyddar sig om något skulle vara fel eller gå sönder. Den som utför arbeten på egen hand, vilka kräver behörighet eller nödig kännedom, kommer att vara den som riskerar att utsätta andra och sig själv för fara. Samtidigt kan det vara så illa att försäkringar och andra skydd inte gäller vid felaktiga installationer och reparationer rörande el, utförda av en person utan kunskap, utbildning eller behörighet.

Att anlita en elektriker i Stockholm

Det finns cirka 800 olika företag med elektriker som jobbar med elektricitet i hem och på företag i Stockholm. Detta betyder att det är viktigt att göra det rätta valet. När valet faller på en professionell elektriker i Stockholm, betyder detta att det finns all den utbildning, kunskap, erfarenhet och de olika behörigheter som måste ägas för att få utföra alla arbeten. Här kommer också alltid det bästa valet vara att tillfråga ett antal olika företag i denna bransch, där det alltid kommer att finnas möjligheter att få en offert på det jobb som ska utföras innan arbetet påbörjas.

El-behörighet – När du måste ha en behörig elektriker

En elektriker är något av det absolut viktigaste som finns när det är frågan om nybygge, om eller tillbyggnad. När det gäller ett hus så finns det många saker gällande detta som en människa kan göra på egen hand. Då det handlar om el och elektriska installationer samt dragning av kablar vid nyinstallation så måste detta vara utfört av en behörig elektriker. Det samma gäller i stort sett också vid alla renoveringar, reparationer och utbyggnader av el i hemmet eller på företaget. Reglerna för vad en person kan göra på egen hand är inte helt tydliga för alla, och handlar om att den person som utför arbetet måste ha nödig kännedom om el.

El-arbeten som kan utföras utan behörighet

När en person som lekman ska dra el och elektriska ledningar på egen hand, så kommer detta bara att gälla eluttag och strömbrytare, samt fasta installationer rörande belysning och ljusarmaturer i torra lokaler och rum, anslutna till en ström och spänning på maximala 16A respektive 400V. Detta är dock ändå arbeten där den som utför reparationen eller installationen, enligt lag, måste ha nödig kännedom vilket ibland enbart kan ses om ett fel skulle uppstå. Av den anledningen är det alltid säkrast att låta en elektriker i Stockholm dra elen och utföra reparationerna. I vilket fall bör en kontroll av det arbete som utförts göras av en person med utbildning och behörighet.

Husägaren är ansvarig för elektriska installationer

Det är den som är hus ägare eller ägare av ett företag som är ansvarig för alla de elektriska installationer som är gjorda och att dessa är utförda efter alla de lagar och regler som finns. Detta är då något som kan leda till stora problem om den el och de elektriska dragningar som finns inte har utförts av en person med den behörighet som krävs för el. Om husägaren bortser från detta och drar elen på egen hand ökar risken för fel, vilket då kan leda till överslag, elektriska överslag samt brand. Om detta skulle hända finns det stora risker att den försäkring som finns inte gäller eller att försäkringsbolaget inte betalar ut ersättning. Det värsta som kan hända är att någon blir skadad eller omkommer på grund av elinstallationer utförda av en person utan behörighet eller nödig kännedom om el.

Olika typer av behörighet för el

För att ett företag som arbetar med el och installationer inom detta område ska få utföra dessa arbeten krävs det att den personal som jobbar har den utbildning och den behörighet som krävs för de olika typer av arbeten som finns. Här kommer det att vara husägaren eller ägaren av ett företag som är ansvarig att ta reda på att den behörighet som krävs finns hos den elektriker som anlitas.

De olika grader som finns på behörighet för el är uppdelade i två grupper. Den ena gruppen har något som kallas för A-behörighet, vilket finns i tre olika utföranden. Den högsta certifieringen är AB-certifikat, medan ABH- samt ABL-certifikat i stort sett är samma med enbart några små skillnader. Alla dessa certifikat betyder att en elektriker får utföra alla reparationer, installationer och utbyggnader av el inom området starkström.

Inom området behörighet för el finns det också många av de som kallas för servicetekniker, vilka då har en kvalifikation som rör B-behörighet för el. Dessa elektriker har en kunskap och en utbildning som ger dem tillåtelse att utföra fasta installationer i ett redan befintligt system. Andra exempel på vad en servicetekniker inom el kan utföra med en B-behörighet är larminstallationer, installationer av fläktsystem samt vedpannor och bergvärmepump.

Nu kommer det heller inte vara så enkelt att en elektriker i Stockholm som enbart har gått en utbildning som leder till en behörighet inom el, kommer att ha rätten att kalla sig för professionell elektriker. Här är det andra faktorer som spelar in, vilket för det första handlar om en utförd lärlingstid på 1600 timmar för att få ett certifikat för detta. Inte ens här har då denna person sin behörighet eller får kalla sig för professionell elektriker, utan detta kommer bara att fås efter många års erfarenhet i branschen. Kontrollera därför alltid att den elektriker som anlitas har allt det som krävs för en säker installation av el.

Det är viktigt med bra och säker el

Något av det viktigaste som finns i ett hem är den säkerhet som fås i form av el och elektriska installationer utförda av en elektriker med kunskap om de regler och lagar som finns för detta. Här skyddas familj, barn och alla de som besöker platsen samt alla de ägodelar och egendomar som finns på ett föredömligt sätt. Av den anledningen är det viktigt att allt gällande el i hemmet löses och utförs på ett lämpligt sätt med beprövade metoder och kvalitativa produkter.

Detta är de kunskaper den som får kalla sig professionell elektriker besitter för att kunna förebygga att farliga situationer inte ska behöva uppstå. Alla de arbeten inom el och elinstallationer som utförs av ett företag med behörighet och professionella elektriker ger både husägare och företagare ett skydd och en trygghet som det inte kan sättas ett ekonomisk värde på. Naturligtvis kan det inte bortses från det ekonomiska värdet i rena pengar när det handlar om allt som rör de tecknade försäkringar som finns för hem och familj samt arbete.

Fungerande el i hemmet

Nu kommer det heller inte bara var allt rörande säkerheten runt el och elinstallationer som är det enda som är viktigt. Speciell så rör detta just den dagliga elen som rör våra hem. På denna plats är i stort sett alla beroende av el rörande belysning, varmvatten, värme och för alla de andra saker i hemmet som drivs av elektricitet. I det fallet är det också en mycket stor faktor i det hela att elen i hemmet verkligen fungerar. Elen i hemmet måste också underhållas så att den hela tiden fungerar, och i det fallet är det alltid det bästa valet att anlita en elektriker i Stockholm.

Ibland är det helt enkelt så att det uppstår olika fel med elen i ett hem, och detta är då inget som ska bortses ifrån. Här kan detta vara något som leder till faror och onödiga risker, som i en del fall också kan innebära fara för livet. Speciellt rör detta alla de områden i hemmet som på något sätt också är kopplade till eller brukar vatten. En del av de problem som uppstår är av så enkel karaktär att de kan lösas på egen hand. Är det något som det saknas kunskap om, eller något som innebär en risk för kombinationen av vatten och el, som är det dock extremt farligt att utföra detta och här krävs det alltid en erfaren och professionell elektriker.

Idag är det också värt och tänka på att den privatperson som anlitar ett företag för elarbeten i Stockholm kan utnyttja rätten till ROT-avdrag. Här kommer det att få göras ett avdrag på alla de kostnader det arbete som utförs medför. ROT-avdrag kan göras med 30 procent upp till ett belopp av 50000 kronor för alla som kan kvitta detta mot betald skatt. Är det två personer som står som ägare för huset så kan avdrag göras upp till ett belopp av 100000 kronor. Detta betyder att den som anlitar en erfaren och behörig elektriker får ett bättre pris, samtidigt som det finns garantier på arbetet och att detta även ger en säkerhet att arbetet är korrekt utfört.

När du behöver en elektriker i Stockholm

Vad det än handlar om när det ska utföras ett arbete på elnätet eller som har med el att göra, så kommer det alltid att vara det bästa valet att anlita en elektriker i Stockholm. Här kan det gälla nyinstallationer, felsökningar, utbyggnad eller uppgradering av el i hem och på företag. Alla dessa jobb kräver att en utbildad och erfaren professionell elektriker med rätt behörighet utför arbetet. Detta får du alltid i Stockholm genom att välja en person med kunskap om elarbeten ansluten till eller anställd på ett företag med gott renommé.

Ett företag som jobbar med el och har en stab av elektriker är nästan alltid den som kan erbjuda en fullservice, genom att åta sig allt från stora till små uppdrag där inget anses vara av mindre vikt. Här kan alla även få hjälp med planering och idéer. Detta gör att det finns stora chanser till att skapa och installera så energisparande och effektiva lösningar som möjligt, vilket då bidrar till att alla husägare och företagare kan spara pengar även på den kontinuerliga driften. När det gäller de miljövänliga aspekterna är det också alltid så att en professionell elektriker alltid ser till att vara miljövänlig.

Kontakta oss

Söker du uppdrag inom el för ditt företag, kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan hyra denna hemsida.